+84 (0)982 159 290106-B4, Cao Thắng, Bình Khánh


Tp. Long Xuyên


An Giang, Vietnam


CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ VI

info@dovi.online


VietinBank: 119002683457


BIC: ICBVVNVX740


Mã số thuế: 1602093028
VIDEO HƯỚNG DẪN - INSTRUCTION VIDEOS

-


Luật Dân sự

Luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (gọi chung là quan hệ dân sự).

__________________

Civil law

This law prescribes the legal status and norms of the behavior of individuals and legal persons; The rights and obligations of personal and legal persons in relationships formed on the basis of equality, self-will, independent property and self-responsibility (referred to as " civil relations).


Luật Hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

__________________

Marriage and family law

This Law regulates the marriage and family regime; legal norms for behavior among family members; the responsibility of individuals, organizations, the Government and society in building and consolidating the marriage and family regimes.


Luật bất động sản

Luật bất động sản là luật bao quát, liên quan đến các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản theo nghĩa rộng hoặc có tài sản bất động sản.

__________________

Real Estate Law

Real estate law is the overarching law that deals with legal matters relating to immovable property in the broad sense or has an immovable property subject to it.


Trách nhiệm pháp lý và luật bảo hiểm

Phần trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm chủ yếu tập trung vào việc giải quyết khiếu nại

__________________

Liability and insurance law

The liability and insurance law section mainly focuses on claims settlement


Luật hình sự

Luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

__________________

Criminal law

The Criminal Code is responsible for protecting the national sovereignty and security of the country, protecting the socialist regime, human rights, the rights of citizens, protecting the rights of equality between ethnic groups, To protect the interests of the State, Organize and protect legal order, against all criminal acts; Educate people on the sense of obeying the law, preventing and fighting crime. This law provides for crimes and penalties.


Luật lao động

Toàn bộ các quy tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ lao động và người lao động được gọi là luật lao động.

__________________

Labor Law

The whole of rules that regulate the relationship between employer and employee is called labor law.


Luật phá sản

Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

__________________

Bankruptcy law

This Law prescribes the order and procedures for submit an application (filing), accepting and opening of bankruptcy procedures; determination of property obligations and property preservation measures in the process of bankruptcy; procedures for restoration of business operations; declare bankruptcy and enforce the decision declaring bankruptcy.


• Tư vấn pháp luật , tham gia tố tụng và đại diện uỷ quyền trong các lĩnh vực : Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Đầu tư nước ngoài , Lao động, Thương mại, Đất đai, Hộ tịch, Hành chính, Phá sản...v.v...

• Quản Tài viên

• Dịch vụ visa

• Dịch thuật: Anh, Hoa, Pháp, Khmer

• Hoà giải thương mại

__________________

• Legal Advice & -representation in Civil- , Criminal-, Marriage & Family-, Foreign Investment-, Labor-, Trade-, Land-, Civil status- , Administration-, Bankruptcy-cases, et cetera

• Asset management officer

• Visa services

• Translation: English, Chinese, French, Cambodian

• Mediation Service